فرم اينترنتي ثبت نام پايان نامه هاي دانشجويان کارشناسي ارشد و دکترا


مشخصات فردی *
نام خانوادگی: *
نام: *
پست الکترونيک * شماره دانشجويي *
جنسیت: * کدملی: *
سال ورود * مقطع تحصيلي *
شماره تلفن *    

رشته و گرايش انتخابی: *
دانشکده *
رشته و گرايش انتخابی: *

اطلاعات تکمیلی : *
عنوان پایان نامه
گرایش
زبان پایان نامه
زبان خلاصه پایان نامه
جدول نمودار تصویر
نقشه واژه نامه پرسشنامه
مشخصات ظاهری پایان نامه
تعداد صفحات
(YYYY/MM/DD) تاریخ دفاع
چكيده فارسي
چكيده انگليسي
کلید واژه فارسی
کلید واژه انگلیسی
ایمیل نام و نام خانوادگی
استاد راهنما 1
ایمیل نام و نام خانوادگی
استاد راهنما 2
ایمیل نام و نام خانوادگی
استاد مشاور 1
ایمیل نام و نام خانوادگی
استاد مشاور 2
توضیحات
فايل همراه -پايان نامه
(فقط Pdf)
نام فايل انگليسي
کمتر از20مگابايت
فايل همراه -پايان نامه
(فقط word)
نام فايل انگليسي
کمتر از20مگابايت
  پرکردن موارد ستاره دار الزاميست